ПОЛИТИКА НА СДРУЖЕНИЕ “ФЕН КЛУБ МИЛАН БЪЛГАРИЯ” ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

  1. Информация за администратора на лични данни

СДРУЖЕНИЕ “ФЕН КЛУБ МИЛАН БЪЛГАРИЯ”, наричан по-долу за краткост Фенклуба и/или Администратора, е сдружение, регистрирано по Закон за юридическите лица с нестопанска цел с БУЛСТАТ 177204632 , със седалище и адрес на управление: гр. София, Георги Брадистилов 1А Тел: 0876944905 ; e-mail: contacts@milan-bulgaria.net.

  1. Администратор на лични данни и основна цел при обработка на данните

  

2.1. Длъжностно лице в Администратора, отговарящо за опазване на личните данни

 

 

Компетентно лице:                                Длъжностно лице по защита на данните:

СДРУЖЕНИЕ “ФЕН КЛУБ                          Красимир Киров, contacts@milan-bulgaria.net.

МИЛАН БЪЛГАРИЯ”

 

3.  Данни, които обработваме

3.1. Ние обработваме следните Ваши лични данни: три имена, рождена дата, град на пребиваване, електронна поща и телефон, снимки.

Данните се снемат чрез автоматизирана система, след ръчно попълване от Вас на горепосочените данни в интернет страницата на ФЕНКЛУБА – www.milan-bulgaria.net, която записва в електронен вид данните Ви.

 

  1. Цели при обработка на данните:

 

4.1. За изпълнение на нормативни задължения:

 

Обработване на личните данни на във връзка с изпълнение на нормативни изисквания на българското и европейското законодателство.

 

4.2. С оглед наш легитимен интерес:

 

4.2.1. При заявка за членство във ФЕНКЛУБА и докато трае членството във ФЕНКЛУБА:

4.2.2. При инициативи и събития, организирани от ФЕНКЛУБА, в които участвате;

4.2.3. При инициативи и събития, организирани от или съвместно с контрагенти и партньори на ФЕНКЛУБА, в който случай личните ви данни могат да бъдат предоставени на горепосочените лица, с оглед легитимация на редовен участник;

 4.2.4. При съставяне на отбори на ФЕНКЛУБА, участващи в спортни игри, състезания и др. В тези случай личните ви данни могат да бъдат предоставени на трети лица, които организират въпросните игри и състезания, с оглед легитимация на редовен участник;

4.2.5. При активности, свързани с популяризирането дейността на ФЕНКЛУБА, както и при благотворителни инициативи;

4.2.6. При информиране за предстоящи събития и инициативи, организирани от или, в които ФЕНКЛУБА участва, както и за такива, в които ФЕНКЛУБА е взел участие. В тези случаи информацията може да бъде предоставяна на дадените от вас телефон, електронна поща или други средства за контакт;

4.2.7. За статистически данни, свързани с членственото отношение с ФЕНКЛУБА.

 

  1. Обработване на данните самостоятелно или чрез трети лица, прехвърляне на данните

 

5.1. ФЕНКЛУБА обработва личните Ви данни в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 (Регламента) и Закона за защита на личните данни, самостоятелно или чрез трети лица, обработващи личните данни. В случай, че ФЕНКЛУБА ползва трети лица, които обработват личните Ви данни, то това става чрез възлагане, в което се полагат всички грижи за опазване на личните Ви данни, а ФЕНКЛУБА остава изцяло отговорно за тяхната защита.

5.2. Личните данни, могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели:

5.3.1. Лица обработващи данните по възлагане, от страна на ФЕНКЛУБА в т.ч.:

а) Контрагенти и партньори, с които ФЕНКЛУБА организира събития или инициативи, както и трети лица, които организират събития или инициативи, спортни игри, състезания и др., в които ФЕНКЛУБА участва;

б) компании, които по възлагане поддържат оборудване и софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;

в) компании, които осигуряват поддръжка на документалния ни архив.

 

5.3.2. Лица, обработващи данните от свое име

а) Органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предостави лични данни по силата на действащото законодателство, като Комисията за защита на личните данни, Министерство на вътрешните работи, Съд, Следствие и Прокуратура и други органи, отговорни за осигуряване на обществения ред и разследване и разкриване на престъпления, както и за спазване на регулаторните правила на дейността на ФЕНКЛУБА.

 

6. Изтриване на данните

6.1. По правило, изтриваме вашите лични данни, след максимален срок на съхранение от 36 месеца.

6.2. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

6.3. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита, като криптиране, псевдонимизация и др.

7. Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на членовете ни, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни практики.

Фенклуба е определил Длъжностно лице за защита на данните, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

8. Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

Не използваме автоматизирани алгоритми за обработка на Вашите данни.

9. Вашите права, във връзка с обработване на личните ви данни

9.1. Право на информация: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните данни.

9.2. Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

9.3. Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

9.4. Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:

а) оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

б) обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

в) повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

г) сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали законните основания на администратора.

9.5. Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

а) обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

б) обработването се извършва автоматично

9.6. Право на възражение: В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.

9.7. Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни. В Република България, компетентният орган е Комисията за защита на личните данни.

10. Компетентни органи за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg

В случай, че искате да се упражните някое от посочените права, моля, свържете се с нас чрез контактите, предоставени в т.2 от настоящия документ.

 

11. Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни.

Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 25.05.2018 г.