УСТАВ

на сдружение с нестопанска цел

„ФЕН КЛУБ МИЛАН БЪЛГАРИЯ“

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1 /1/ С настоящия Устав, по смисъла на  Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се урежда устройството и дейността на юридическо лице с нестопанска цел с наименование „ФЕН КЛУБ МИЛАН БЪЛГАРИЯ”, наричано по-нататък в Устава за краткост “клубът” или „сдружението“;

         /2/ Наименованието на сдружението се изписва на български език и може да бъде допълнително изписано на английски език като – „FAN CLUB MILAN BULGARIA”;

/3/Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

         /4/ Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

         /5/ Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

/6/ Седалището и адресът на управление на клуба са: гр. София, район Студентски, ж.к. „Студентски град“, ул. „Проф. Георги Брадистилов“ № 1А.

/7/ Клубът се учредява за неопределен срок.

 

Чл. 2 Клубът е организация за осъществяване на дейност в частна полза съгласно чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 3 Клубът е автономно, доброволно, демократично, самоуправляващо се, неполитическо сдружение с нестопанска цел.

Чл. 4 Клубът може да има клонове. Управителят на клона представлява клуба за дейността на клона.

Чл. 5 Клубът осъществява и развива двустранни и многостранни връзки с органи, организации, дружества и лица в България и чужбина за изпълнение на своите цели, като изпълнява безусловно изискванията на Устава и Правилниците на Милан клуб – сдружение, основано от фенове на Милан в Италия.

 

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.6 Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в пропагандиране и популяризиране на Футболен клуб Милан (ФК Милан) на територията на България, както и организиране и информиране на членовете си в тази връзка.

 

 

ІІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 

Чл.7 Основните цели на сдружението са:

1. Обединяване и организиране на привърженици на ФК Милан в България в организация, защитаваща общите им права и интереси;

2. Пропагандиране и популяризиране на дейността и историята на ФК Милан в България;

3. Установяване и поддържане на отношения с други фен клубове в страната и чужбина;

4. Насърчаване на спортните дейности сред посетителите на футболни стадиони, насърчаване на личната привързаност и практика на основите на спортната култура така, както е записано в Олимпийската харта, на принципите на взаимно уважение, мирно съжителство и отхвърлянето на всяка форма на насилие и по-специално от страна на най-страстните привърженици на футболните отбори. Всичко това с цел да се  предотврати извършването на актове на насилие на футболните стадиони и насърчаването на едно страстно, но спокойно участие на обществеността, най-вече на младите хора, на спортни събития;

5. Организиране на групови пътувания с цел следване на ФК Милан и за да се гарантира одобрителния вик и наличието на „червено-черните“ цветове по стадионите;

6. Насърчаване и прилагане на хуманитарни инициативи за благотворителност и социална солидарност, постигнати и чрез набиране на средства;

7. Насърчаване на доброволчески инициативи, за да се даде възможност и на хора с увреждания да посещават спортните събития по стадионите и другите инициативи на ФК Милан и сдружението;

8. Организиране на културни и спортни събития.

 

 

ІV.СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 8 Средствата, с които сдружението ще постига целите си, са:

 1. Организиране и провеждане на публични мероприятия;
 2. Организиране и посещения на футболни срещи;
 3. Изготвяне и разпространение на агитационни материали, брошури, афиши и програми, свързани с целите на сдружението;
 4. Произвеждане и разпространение на спортни артикули с наименованието и логото на сдружението;
 5. Създаване и поддържане на интернет страница на сдружението и форуми на различни теми, свързани с ФК Милан;
 6. Информиране, включително чрез средствата за масово осведомяване, на привържениците на ФК Милан за дейността и развитието на сдружението, постигане на целите и провеждане на публични мероприятия;
 7. Отразяване от средствата за масово осведомяване на проведените публични мероприятия;
 8. Сътрудничество с централния фен клуб на ФК Милан в гр. Милано, Италия.

 

 

V. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 9 /1/ Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под фомата на годишен членски внос, размерът и срокът за внасяне  на който ще се определят от Управителния съвет. При забавяне в плащането на членския внос Управителният съвет на сдружението има право да изключи неизправния член.

         /2/ Отделно от вноската по ал. 1, всеки от учредителите на сдружението се задължава да плати еднократно учредителен членски внос в размер, определен от Управителния съвет.

/3/ По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, посочена в устава, или опеделена като приоритет с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера на необходимите средства за постигането й и начина на събиране на вноските. Решението по предходното изречение се взима с обикновено мнозинство от членовете на сдружението.

/4/ Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или наем на недвжими имоти и/или индивидуално определени вещи;

/5/ Размерът на заемната или наемна вноска по ал. 4 се определя от общото събрание на сдружението.

/6/ Сдружението може да получава дарения от физически и/или юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

 

 

VІ. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

                                                      

Чл. 10 /1/ Сдружението може да придобива в собственост, да отчуждава и обременява недвижими имоти и движими вещи, необходими за осъществяване дейността и постигане целите на сдружението.

         /2/ Извършваната стопанска дейност е в рамките на разрешената от ЗЮЛНЦ за обезпечаване дейността на сдружението и няма за цел печалба по смисъла на Търговския закон.

         /3/ Изпълнението и контрола на извършената стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на клуба.

 

 

VІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 

Чл. 11 /1/ Членуването в клуба е доброволно, свободно и независимо от политическа, народностна или верска принадлежност;

         /2/ Член на клуба може да бъде физическо лице, прието за член по съответния ред.

Чл. 12 /1/ Приемането на членове в клуба става с писмено заявление до Управителния съвет, в което лицето предоставя трите си имена, адрес за кореспонденция, телефон и e-mail.

         /2/ Решението за приемане на нови членове се взима от Управителния съвет с явно гласуване и обикновено мнозинство на първото му заседание след подаване на заявлението за членство. Отказът за приемане може да бъде обжалван на следващото Общо събрание.

         /3/ На приетите членове клубът издава официален документ за членство.

         /4/ Отношенията по членството възникват от датата на решението на Управителния съвет за приемане на кандидата. В едномесечен срок от решението по предходното изречение клубът е длъжен да издаде на новоприетите членове документа по ал. 3 по-горе.

Чл. 13 /1/ Членовете на клуба имат следните права:

 1. Да участват в Общото събрание с право на един глас;
 2. Да избират, да бъдат избирани и да участват в работата на Управителния съвет или в работата на други работни групи и/или органи на сдружението;
 3. Да получават информация за дейността на клуба и неговия управителен съвет;
 4. Да се регистрират и да гласуват за различни анкети (запитвания) в онлайн платформата на интернет страницата на клуба.

/2/ Членовете на клуба имат следните задължения:

 1. Да работят за постигане на целите и задачите на клуба;
 2. Да спазват изискванията на този Устав, решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 3. Да плащат редовно членския внос в размера и сроковете, определени от този устав и Управителния съвет;
 4. При осъществяване на дейността и изпълнението на задълженията си да действат добросъвестно спрямо останалите членове и други партньори, както и спрямо самия клуб.

Чл. 14  Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяването им.

Чл. 15 Членовете на сдружението имат право да овластяват трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 16 /1/ Членството в клуба се прекратява:

1. С едностранно тридесетдневно предизвестие, направено писмено до Управителния съвет;

2. При смърт или поставяне под пълно запрещение на член – физическо лице;

3. При  прекратяване на клуба;

4. При изключване;

5. В други случаи, предвидени от закона.

/2/ Решението за изключване се взима от Управителния съвет с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на УС и явно гласуване и може да се обжалва пред следващото Общо събрание. Жалбата не спира изпълнението на решението.

Чл. 17 /1/ Член на клуба може да бъде изключен при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо, а именно:

1. При груби нарушения на настоящия Устав и издадените въз основа на него вътрешни актове, както и на решенията на Общото събрание;

2. При неприлично, конфронтационно и нелоялно поведение, сериозни обиди или други умишлени действия, извършени пряко или чрез подставени лица, които уронват престижа на клуба или на неговите членове;

3. При противозаконно поведение, антисоциални или засягащи по друг начин интересите или престижа на сдружението, Милан клуб, A.I.M.C. и на А.C. Milan;

4. При извършване на акт на насилие или расова дискриминация по време на или заради спортни събития.

5. При неплащане на членския внос за 1 (една) година.

/2/ Преценката за наличието или липсата на обстоятелствата по ал. 1 по-горе се извършва от Управителния съвет, въз основа на постъпили сигнали, публикации и/или непосредствени наблюдения.

/3/ Възстановяване на членство може да се поиска и разгледа по общия ред за приемане на членове след изтичане на една календарна година от датата на изключването.

 

 

VІІІ. ОБЩО СЪБРАНИЕ –

СВИКВАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ПРАВОМОЩИЯ

 

Чл. 18 Органите на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет.

Чл. 19 В общото събрание участват всички членове на сдружението с право на един глас. Участието е лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно.

Чл. 20  /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

         /2/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на сдружението.

/3/ За редовно свикване на Общото събрание е необходимо Управителният съвет да изпрати писмена покана до всеки един от членовете на клуба поименно най-малко един месец преди датата на провеждане на събранието. Членовете на клуба още с приемането им за посочват адрес за кореспонденция. При промяна на този адрес те са длъжни незабавно да информират Управителния съвет, а ако не са извършили това, се считат информирани за всяко едно обстоятелство на последния посочен от тях адрес.

/4/ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището и на адреса на управление на сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване копия от тях се предоставят на всеки от членовете безплатно.

         /5/ Общото събрание се смята за законно, ако са се явили най-малко половината от редовните членове на клуба. При липса на кворум провеждането на Общото събрание се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

         /6/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.

/7/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Един член може да представлява максимум до трима други членове на Общото събрание с писмено пълномощно.

/8/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на събранието и от лицето, изготвило протокола. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикване на Общото събрание. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

/9/ Общото събрание взима решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове, а по въпроси, свързани с изменението и допълването на устава на клуба, както и прекратяване или преобразуване на клуба, е необходимо мнозинство от две трети от присъстващите.

Чл. 21 Общото събрание има следните правомощия:

1. Взима решение за изменение и допълнение на устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4. Взима решения за откриване и закриване на клонове;

5. Взима решения за участие в други организации;

6. Взима решение за преобразуване или прекратяване на клуба;

7. Приема бюджета на клуба;

8. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;

9. Взима решение относно дължимостта и размера на допълнителните имуществени вноски;

10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

11. Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

Чл. 22 Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписването в съответния регистър.

 

ІХ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ –

 СЪСТАВ И ПРАВОМОЩИЯ

 

Чл. 23 /1/Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет в рамките на правомощията, дадени му съгласно закона и този устав.

         /2/Управителният съвет се състои от минимум пет  лица – членове на сдружението, които се избират за срок до пет години.

         /3/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

         /4/ Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и секретар измежду своите членове.

/5/Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Уведомяването може да се извърши и по e-mail, ако е получено потвърждение за получаването му.

/6/ Заседанията на Управителния съвет са редовни ако на тях присъстват най-малко трима от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му, обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието или от протоколчика.

/7/Управителният съвет взима решенията си с обикновено мнозинство, освен ако става въпрос за предложения до Общото събрание относно бюджета, предложения за допълнителни парични вноски на членовете или предложения за участие в друго юридическо лице, разпореждане с имуществото на клуба, определяне размера и срока за внасяне на членски внос и приемане на член на клуба, в които случаи е необходимо квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на Управителния съвет.

/8/ За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от присъствалите на заседанието членове на съвета.

Чл. 24 Управителният съвет  има следните правомощия:

 1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на закона и устава;
 4. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 5. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
 7. Определя адреса на сдружението;
 8. Приема и изключва членовете;
 9. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 10. Взима решения относно дължимостта и размера на членския внос (учредителен и годишен).
 11. Взима решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 12. Приема други вътрешни актове;
 13. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Чл. 25 /1/ Председателят на Управителния съвет има следните правомощия:

 1. Представлява клуба пред физически и юридически лица, както и пред държавни органи и сключва договори от името и за сметка на сдружението след предварително одобрение от Управителния съвет;
 2. Свиква заседанията на Управителния съвет и ги ръководи;
 3. Организира, ръководи и осъществява оперативното ръководство на сдружението;
 4. Изпълнява и контролира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 5. Води и съхранява документацията на сдружението;

               /2/ За дейността си Председателят периодично се отчита пред Управителния съвет – най-малко веднъж на 6 месеца.

               /3/ При отсъствие на Председателя, неговите функции се изпълняват от писмено упълномощен от него член на Управителния съвет.

Чл. 26 Секретарят на сдружението има следните правомощия:

 1. Събира членския внос (учредителен и годишен) и допълнителните парични вноски от учредителите и членовете на сдружението;
 2. Отговаря за съхранението на събраните средства и законосъобразната им отчетност;
 3. Представлява клуба пред физически и юридически лица, разпорежда се с бюджета и финансовите средства на сдружението;

/2/ За дейността си Секретарят периодично се отчита пред Управителния съвет – най-малко веднъж на 3 месеца.

/3/ При отсъствие на Секретаря, неговите функции се изпълняват от писмено упълномощен от него член на Управителния съвет.

Чл. 27. Сдружението се представлява поотделно от Председателя на Управителния съвет и Секретаря.

 

 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 28 /1/ Дейността на клуба се прекратява в следните случаи:

 1.  С решение на Общото събрание;
 2. С решение на окръжния съд по седалището на клуба съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

/2/ При прекратяване се извършва ликвидация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет. Всички решения на Управителния съвет в този случай се взимат с единодушие.

/3/ След удовлетворяване на всички кредитори на клуба останалото осребрено имущество се предоставя на друго юридическо лице с нестопанска цел със същата или близка дейност.

 

 

ХІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 29 /1/ Председателят на Управителния съвет осигурява веднъж годишно извършването на проверка на дейността на клуба от лицензиран експерт-счетоводител.

         /2/ Председателят на Управителния съвет изготвя веднъж годишно доклад за дейността на клуба, който трябва да съдържа данни относно:

 1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзките с целите и програмите на клуба и постигнатите резултати;
 2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставените дарения, както и данни за дарителите;
 4. Финансовия резултат.

Чл. 30 Клубът води и поддържа книги, в които се вписват протоколите от заседанията на колективните органи на сдружението.

Чл. 31 /1/ За неуредени в този устав въпроси се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел и действащото законодателство на Република България.

               /2/ Този устав е приет от Учредителното събрание на сдружението, проведено на 30.06.2017 г.